Akademik Faaliyetler

Kurumca Gerçekleştiren Bilimsel Faaliyetler (Projeler)

Öğretim Elemanın Adı-Soyadı

Bilimsel Faaliyetin Konusu

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Servet AŞKIN

Ağrı Dağı Volkanik Kayaçlarının Yeraltı ve Yerüstu Sularına Etkisi" adlı BAP Projesi

2016

 

Bilimsel Faaliyetler:

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan

 

1.

 

BİLDİRİLER

Ulusal Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

1-"Bor Endüstri Atıklarının Tuğla Üretiminde Kullanılması" (Sözlü Sunum) Xııı. Ulusal Kimya Kongresi 31 Ağustos 4 Eylül 1999 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi.Fen Edebiyet Fakültesi, Kimya Bölümü

        

Uluslararası Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

1-“Xrd Analysıs And Possıble Mınerals Of Volcanıc Basaltıc Radıatıon In Agrı Mountaın” Iıı. International Symposıum On Multıdıcıplınary Studıes ( Ism) 10-11 Nov. 2017 Ankara Turkey

2-“Ağrı Dağı Volkanik Bazaltik Kayacının Raman Spektrumu Ve Albit  Mineralinin Kantitatif Oranı” Iıı. International Scientificand Vocation Studies Congress  ( Bilmes En-Nat 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey

3-“Farklı Değerlikli Azotun Ağrı Dağı Volkanik Kayacında Xps İle Tespiti” Iıı. International Scientificand Vocation Studies Congress  ( Bilmes En-Nat 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey 

4-“Ağrı Dağı Bazaltındaki İkincil Minerallerdeki Ve Arsenik Ve Bor’un Ultra Safsuda Çözünmesi  Iıı. International Scientificand Vocation Studies Congress  ( Bilmes En-Nat 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey 

5-" Determınatıon Of The Effect Of Salınıty On Water Qualıty In Igdır By Mobıle Multıparameter" 2nd International Symposium On Innovative Approaches İn Scientific Studies 2. Samsun / Turkey November 30 - December 2, 2018

  

KİTAPLAR

1.

  1.